RRETH NESH 1

Rreth Nesh

“Gjeokonsult & Co” sh.p.k, e themeluar me 10.06.2009 si një shoqëri kombëtare e pavarur për konsultime inxhinierike, mori një zhvillim të jashtëzakonshëm duke u bërë nje nga kompanitë më të mira të vendit, për të ardhur në ndihmë në plotësimin e kërkesave të industrisë së ndërtimit në Shqipëri, kjo falë profesionalitetit dhe seriozitetit të punonjësve të saj. Vecori e “Gjeokonsult & Co” është ndërthurja midis një stafi specialistësh të rinj dhe të vjetër, bashkëkohor dhe me eksperiencë, vecori kjo e cila ka sjellë produktivitetin e duhur në realizimin e projekteve të shumta të cilat i janë besuar kompanisë sonë.

Projekte

Me një staf të specializuar për punime inxhinierike dhe të përkushtuar në realizimin e punës, shoqëria jonë ka realizuar projekte të shumta

ByPass Shkodër

Plotësimi i ByPass Shkodër si pjesë e korridorit Veri – Jug

ByPass Shkodër

Plotësimi i ByPass Shkodër si pjesë e korridorit Veri – Jug

Shërbime

Gjeokonsult & Co është e përkushtuar t'u ofroj klientëve shërbime të shkëlqyera, teknikisht të qëndrueshme, duke respektuar mjedisin ku punojmë.

Projektim

Ndërtime civile industriale të infrastrukturës dhe hidroteknikës; HEC-e, Linja Elektrike, Studime Urbanisitike, Plane Rregulluese etj.
Më shumë

Mbikëqyrje/Supervizim

Ne kontrollojmë me përgjegjësi zbatimin e punimeve të ndërtimit, duke bërë që finalizimi të jetë ai i synuari në projekt.
Më shumë

Gjeologji, Gjeoteknikë dhe Gjeofizikë

Studime Gjeoteknike, Studime Sizmike, Konsulencë, Skanim me Gjeoradar, Skanim Gjeoelektrik, Shpime Gjeologjike dhe hidrologjike.
Më shumë

Gjeodezi

Punime me bazamente gjeodezike për rilevime në te gjitha shkallët. Projektim fotogrametrik, hartografik, topografik.
Më shumë

Studime Urbanistike dhe Mjedisore

Analizë, planifikim dhe vlerësim i zhvillimit urban në kontekstin e ndikimit të tij në mjedisin natyror dhe ndërveprimin me komunitetin.
Më shumë

Energji

Përdorimi i burimeve të rinovueshme dhe ndërtimi i infrastrukturave energjetike të qëndrueshme dhe efikase.
Më shumë
Gjeokonsult resized

Gjeokonsult & Co është e certifikuar dhe operon sipas Sistemit të Menaxhimit të Cilësisë ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, ISO/IEC 27001:2013, ISO 39001:2012, ISO 50001:2011, PAS 90:2012, në:

Projektim; Mbikëqyrje/Supervizim
Gjeologji / Gjeoteknikë dhe Gjeofizikë
Gjeodezi; Studime Urbanistike dhe Mjedisore; Energji

Artikujt më të fundit

Artikuj të specializuar, udhëzime praktike, lajme të fundit, studime mbi projektet inxhinierike dhe zhvillimet e fundit në industrinë e ndërtimit.