GJEOKONSULT & CO

Eksperienca jonë

Shoqëria "Gejokonsult & Co" po zhvillon aktivitetin e saj që prej 14 vitesh dhe ka zgjeruar veprimtarinë e saj në të gjithë vendin, duke bashkëpunuar me investitor vendas dhe të huaj.Kompania jonë ka realizuar projekte të ndryshme në projektim,mbikëqyrje,punime topografike,kolaudim objektesh dhe testime laboratorike të materialeve të ndërtimit.Gjatë këtyre viteve,kemi realizuar projekte të financuara nga Drejtoria e Përgjithshme e Rrugëve, Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, Ministria e Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit, K.E.SH sh.A, K.U.T Tiranë, Universiteti i Tiranës, Bashkia Fushë-Arrëz, Bashkia Lezhë, Komuna Zall Herr, Komuna Kashar, Komuna Rrape,Pukë, Komuna Paskuqan, Komuna Farkë, Autoriteti Portual i Durrësit dhe Autoriteti Portual i Shëngjinit. Projektimi dhe zbatimi i projekteve të rrugëve, ndërtesave civile dhe industriale, tuneleve, porteve dhe H/C kryhet nga një staf i specializuar inxhinieresh në fushen e ndërtimit.

EKSPERIENCA

Shërbimet tona

Gjeokonsult & Co është e përkushtuar t'u ofroj klientëve shërbime të shkëlqyera, teknikisht të qendrueshme, duke respektuar mjedisin ku punojmë.

Fusha e projektimit

Ndërtime civile industriale të infrastrukturës dhe hidroteknikës, HEC-e, Linja elektrike, Studime urbanisitike, Plane rregulluese etj.
Read More

Punime gjeologjike

Studime gjeologo-inxhinerike për objekte civile, objekte të medha, rruge, aeroporte, hidrocentrale etj.

Punime gjeodezike

Punime me bazamente gjeodezike për rilevime në te gjitha shkallët. Projektim fotogrametrik, hartografik, topografik. Punime gjeodezike në : rrugë, ura, tunele, porte, aeroporte, hidrocentrale, punime batimetrike etj.

Shërbime mbikqyrje

Shërbime mbikëqyrje për : Rrugë, Objekte civile, Ujësjellësa, K.U.Z etj.Ne kontrollojmë me përgjegjësi zbatimin e punimeve të ndërtimit, në përputhje me lejen e ndërtimit, projektin, kushtet teknike të projektimit, të zbatimit, si dhe destinacionin e objektit.

Shërbime mbikqyrje

Shërbime mbikëqyrje për : Rrugë, Objekte civile, Ujësjellësa, K.U.Z etj.Ne kontrollojmë me përgjegjësi zbatimin e punimeve të ndërtimit, në përputhje me lejen e ndërtimit, projektin, kushtet teknike të projektimit, të zbatimit, si dhe destinacionin e objektit.

Shërbime mbikqyrje

Shërbime mbikëqyrje për : Rrugë, Objekte civile, Ujësjellësa, K.U.Z etj.Ne kontrollojmë me përgjegjësi zbatimin e punimeve të ndërtimit, në përputhje me lejen e ndërtimit, projektin, kushtet teknike të projektimit, të zbatimit, si dhe destinacionin e objektit.

Shërbime

Gjeokonsult & Co është e përkushtuar t'u ofroj klientëve shërbime të shkëlqyera, teknikisht të qëndrueshme, duke respektuar mjedisin ku punojmë.

Projektim

Ndërtime civile industriale të infrastrukturës dhe hidroteknikës, HEC-e, Linja elektrike, Studime urbanisitike, Plane rregulluese etj.
Më shumë

Mbikëqyrje/Supervizim

Ne kontrollojmë me përgjegjësi zbatimin e punimeve të ndërtimit, duke bërë që finalizimi të jetë ai i synuari në projekt.
Më shumë

Gjeologji, Gjeoteknikë dhe Gjeofizikë

Studime Gjeoteknike, Studime Sizmike, Konsulencë, Skanim me Gjeoradar, Skanim Gjeoelektrik, Shpime Gjeologjike dhe hidrologjike.
Më shumë

Gjeodezi

Punime me bazamente gjeodezike për rilevime në te gjitha shkallët. Projektim fotogrametrik, hartografik, topografik.
Më shumë

Studime Urbanistike dhe Mjedisore

Analizë, planifikim dhe vlerësim i zhvillimit urban në kontekstin e ndikimit të tij në mjedisin natyror dhe ndërveprimin me komunitetin.
Më shumë

Energji

Përdorimi i burimeve të rinovueshme dhe ndërtimi i infrastrukturave energjetike të qëndrueshme dhe efikase.
Më shumë

Pyetje të shpeshta

“Gjeokonsult & Co” sh.p.k ka një eksperiencë 14 vjecare.Ndërthurja midis një stafi specialistësh të rinj dhe të vjetër, bashkëkohor dhe me eksperiencë,ka sjellë produktivitetin e duhur në realizimin e projekteve të shumta të cilat i janë besuar kompanisë sonë.

Gjeokonsult & Co është e çertifikuar dhe operon sipas Sistemit të Menaxhimit të Cilësisë ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, ISO/IEC 27001:2013, ISO 39001:2012, ISO 50001:2011, PAS 90:2012, në: Mbikëqyrje ; Projektim ; Punime Gjeodezike & Punime gjeologjike

Specialistët tanë bashkëpunojnë në të gjitha fazat e projektit për të siguruar një proces të përsosur dhe një rezultat të shkëlqyeshëm. Ata janë në gjendje të kuptojnë nevojat e klientit dhe të përmbushin kërkesat e tyre, duke u kushtuar vëmendje të veçantë detajeve dhe kualitetit.