Studime Urbanistike dhe Mjedisore

Analizë, planifikim dhe vlerësim i zhvillimit urban në kontekstin e ndikimit të tij në mjedisin natyror dhe ndërveprimin me komunitetin.