Projektim

Ndërtime civile industriale të infrastrukturës dhe hidroteknikës; HEC-e, Linja Elektrike, Studime Urbanisitike, Plane Rregulluese etj.