Mbikëqyrje/Supervizim

Ne kontrollojmë me përgjegjësi zbatimin e punimeve të ndërtimit, duke bërë që finalizimi të jetë ai i synuari në projekt.