Energji

Përdorimi i burimeve të rinovueshme dhe ndërtimi i infrastrukturave energjetike të qëndrueshme dhe efikase.